čtvrtek 9. dubna 2009

Opis rozboru Českého úřadu pro tisk a informace adresovaný odboru kultury Krajského národního výboru v Ostravě

ČESKÝ ÚŘAD
PRO TISK A INFORMACE V Praze dne 21. ledna 1970
Praha 1, Benediktinská 1 čj.: 196/70-II.

Odvolávám se na telefonický rozhovor s. dr. Kepáka z   Českého úřadu pro tisk a informace v Praze se s. Chaloupkou dne 16. ledna 1970 o problematice časopisu TRAMP a upozorňuji na to, že zejména obsahem čísla 11/69 tohoto časopisu byly znova uveřejněny skutečnosti, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní i zahraniční politiky státu.
Vážné závady v obsahu čísel 2 – 5/69 časopisu TRAMP byly projednány s pracovníky vašeho odboru dne 16. června 1969. Zejména obsah některých materiálů publikovaných v čísle 5/69 např. obsah čláku „Cizí skála“ nebo „vtipu“ o odchodu cizích nezvaných hostů, popřípadě vtipu s textem „Jak sestavu našeho repre mužstva v hokeji vidí pan Konzerva“ oživovaly emotivní nálady ve vztahu k Sovětskému svazu. Byl proto učiněn závěr, že je třeba užít vhodné sankce podle zák. Č. 127/1968 Sb. A že vzhledem k tomu, že jde o první postih, udělí Severomoravský Krajský národní výbor vydavateli důtku.
Přesto však ve dvojčísle 7 a 8/69 časopisu TRAMP byly opět uveřejněny materiály obsahující skutečnosti, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu. Zastavil proto dne 12. srpna 1969 Český úřad pro tisk a informace v Praze pod čj. 1981/69-II. expedici tohoto čísla, pro závady v obsahu glosy „Stalo se dávno“, ankety se soubory na PORTĚ 69 a vtipu o vších a blechách. Podrobný rozbor obsahu těchto článků byl vydavateli zaslán dopis Českého úřadu pro tisk a informace ze dne 6. září 1969 čj. 2198/69-II. se žádostí, aby se vydavatel do 5 dnů vyjádřil, zda a jakým způsobem hodlají sami učinit opatření, aby informace obsažené v uvedených článcích nebyly ve smyslu § 3 odst. 2 věta první zák. Č. 127/1968 Sb. zveřejněny. Současně byl vydavatel tímto dopisem upozorněn, že zveřejnění skutečností obsažených v uvedených článcích by mohlo být podkladem pro uložení sankcí uvedených v § 8 odst. 2 písm. b) až d) zák. Č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. č. 127/1968 Sb., popřípadě pro rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. c) cit. zák. Vydavatel reagoval na upozornění na zajištění závady dopisem ze dne 10. září 1969 zcela nekriticky a postavil se na stanovisko, že výtky jsou motivovány zásadovou nedůvěrou vůči všemu, co se týká trampingu. Po několika nevhodných návrzích na odstranění závad ve dvojčísle 7 až 8/69 navrhl vydavatel opatření, na základě něhož Český úřad pro tisk a informace v Praze uvolnil dopisem ze dne 30. září 1969 čj. 2299/69-II expedici tohoto dvojčísla a současně vzal na vědomí oznámení vydavatele, že další čísla časopisu TRAMP budou předkládána ke konzultacím vašemu odboru.
Není nám známo, zda toto opatření bylo splněné, v čísle 11 časopisu byly však opět uveřejněny materiály, které porušují důležité zájmy vnitřní i zahraniční politiky státu. Jde zejména o obsah vítězné autorské písně z potlachu SBO: Byli jsme a budem, jejíž refrén „I kdyby nás ohněm, mečem, sírou hubili, my se všemu budem jenom smát, i kdyby nám nohy třeba pětkrát zlomili, nepřestanem nikdy trampovat“, navazuje paralelu mezi „nesvobodou“ trampu v době policejního rady Kubáta a v nynější době. Téma „svobody a nesvobody“ se i v tomto čísle opakuje i v jiných materiálech. V článku „Trampská demokracie“ kromě úvah vztahujících se k problému „svobodného pobytu v přírodě“ jsou v odstavci 6 i anarchistické úvahy vztahující se na jakoukoli organizaci. Zesměšňování organizované činnosti je obsahem článku „Jak mladí zajistili v Leskotíně turismus“. Anarchizující tendence pronikají do rozhovoru s Bohumilem Jírkem např. tam, kde na otázku „Jaký je tvůj vztah k trampingu“ odpovídá „Svobodomyslný. Ať už se trampové organizují nebo neorganizují, byli, jsou, budou,“ nebo tam, kde na otázku „Co vzkážeš čtenářům TRAMPA?“ odpovídá „1 + 1 = 2. Kdyby vám někdo chtěl vnucovat jiný výsledek, pak se s ním nehádejte, nepřesvědčujte jej, ale bohorovně, moc až nesmírně jím pohrdejte. K tomu nám pomáhej rozum; třeba znalost dějepisu, Jan Lucemburský, že ano.“
Téma „svobody“ je i námětem básně Radomíra Čermáka na str. 2. V čísle 11/69 časopisu TRAMP je i řada jiných materiálů, o jejichž vhodnosti lze pochybovat, i když jsou určeny pro „otrlé zálesáky“. Tohoto typu jsou např. články „Velkej vandr“ a „Pstruzi k večeři“, vtip s oběšencem, závěrečný verš v kresleném příběhu „Zrzek + Zuzanka“ a pod.
Opětované úvahy na téma „svobody a nesvobody“ oživují objektivně – ať to autor takové úvahy zamýšlí či nikoli – emotivní nálady ve vztahu k 21. srpnu 1968 a znova a znova oživují představy, že žijeme v okupované zemi. Zatímco do května 1969 byly antisovětské útoky vyjadřovány zcela nezakrytě, např. v článku „Cizí skála“, jsou v pozdějších číslech časopisu tyto útoky vyjadřovány jinotajnou formou. Zvlášť častou formou těchto jinotajů jsou úvahy o „svobodě a nesvobodě“ v souvislosti s trampským hnutím a např. akcemi prováděnými proti trampům v období pověstného policejního rady Kubáta. Tyto úvahy jsou však často formulovány takovou všeobecnou formou, že už tato formulace vyvolává srovnávání se současnou dobou. Tohoto druhu jsou i různé úvahy v seriálu vzpomínek Jana Mareše na str. 4 v čísle 9/69 časopisu v odstavci 8 vzpomínky nadepsané „Setkání s trampingem“. Obdobně objektivně působí i historizující pohled na osud trampingu před 40 lety na str. 16 – 21 čísla 12/69 časopisu TRAMP, popřípadě píseň „Rád mám svoji zem“ otištěná na str. 22 uvedeného čísla, zejména slova „Rád ten světa kousek mám, který patří jen nám a nikomu víc“.
Český úřad pro tisk a informace v Praze u centrálně registrovaných časopisů v podobných případech, kde i přes několikerá upozornění na závady v časopise došlo opět k uveřejnění skutečřností, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu, učinil závěr, že dodatečně odpadly ve smyslu § 7 odst. 2 zák. Č. 81/1966 Sb. záruky, že příslušný časopis bude plnit své společenské poslání a vyslovil proto podle § 8 odst. 1 písm. C) zák. Č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. Č. 127/1968 Sb., že registrace zmíněného časopisu pozbyla platnosti a oprávnění vydávat tento časopis zaniklo.
;S odvoláním na shora uvedený telefonický rozhovor vám zasíláme tento náš rozbor, abyste k němu případně mohli přihlédnout při rozhodování o opatřeních vůči vydavateli časopisu TRAMP pro závadné skutečnosti uveřejněné v čísle 11/69 tohoto časopisu. Vzhledem k tomu, že časopis TRAMP je registrován u vašeho orgánu, přísluší rozhodnutí ve smyslu § 8 zák. č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. č. 127/1968 Sb. vašemu orgánu.
Dr. Eduard Švach, v.r.
ředitel II. odboru

- o -

Žádné komentáře: